Privacyverklaring

Stichting de Schoof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring betreft de persoonsgegevens van:

 • medewerkers van Stichting de Schoof
 • vrijwilligers van Stichting de Schoof
 • mensen die solliciteren bij Stichting de Schoof
 • deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Stichting de Schoof
 • bezoekers van onze website

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting de Schoof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting de Schoof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@deschoof.nl  vermelden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting de Schoof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
 • Uitvoering geven aan overige wettelijke verplichtingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting de Schoof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit en BSN
 • Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Bankgegevens
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Kopie diploma’s

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting de Schoof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna:
  • wordt de loonadministratie nog zever jaar bewaard
  • worden loonheffingenverklaringen en legitimatiebewijs nog vijf jaar bewaard
  • wordt de restant van het personeelsdossier nog twee jaar bewaard.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting de Schoof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst
 • Uitvoering geven aan overige wettelijke verplichtingen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting de Schoof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht, geboortedatum
 • Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)
 • Verklaring Omtrent Gedrag

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting de Schoof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een vrijwilligersovereenkomst heeft en daarna:
  • wordt het vrijwilligersdossier nog twee jaar bewaard

 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Stichting de Schoof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Doorlopen van het selectietraject van een vacature

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang, naar aanleiding van uw sollicitatie.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting de Schoof de volgende persoonsgegevens vragen:

 • De persoonsgegevens uit uw CV en motivatiebrief
 • Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)
 • Salarisgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting de Schoof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de sollicitatieprocedure plus 4 weken
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring bewaren wij uw gegevens voor een aangegeven langere periode.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Stichting de Schoof

Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten  worden door Stichting de Schoof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan een activiteit

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang, naar aanleiding van uw aanmelding / deelname.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting de Schoof de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht, geboortedatum
 • Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting de Schoof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de doorlooptijd van de activiteit
 • Gedurende een periode van 7 jaar in verband met wettelijke bewaartermijn van de (financiële) administratie

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Stichting de Schoof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting de Schoof van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@deschoof.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Stichting de Schoof te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Stichting de Schoof
Kerkelaantje 1
1693 EH Wervershoof

email: info@deschoof.nl